VAKKEUSE

GRAAD 8 & 9

Elke leerder kies uit die volgende ‘n huistaal en ‘n addisionele taal (of twee huistale).  //  Each learner chooses a home language and an additional language (or two home languages).

AFRIKAANS HUISTAAL
ENGLISH HOME LANGUAGE

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL
ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

BELANGRIK // IMPORTANT

‘n Leerder kan slegs van Engels Huistaal na Engels Eerste Addisionele Taal verander en nie andersom nie. // A learner can only change from Afrikaans Home Language to Afrikaans First Additional Language and not the other way around.

Elke leerder kies een van die volgende vakkombinasies.  //  Each learner must choose one of the following subject combinations.

COMBINATION 1

MUSIC
ART
DRAMA

COMBINATION 2

MUSIEK
DRAMA
DUITS

COMBINATION 3

MUSIC
DRAMA
FRENCH

COMBINATION 4

MUSIEK
KUNS
DUITS

COMBINATION 5

MUSIC
ART
FRENCH

COMBINATION 6

DRAMA
KUNS
DUITS

COMBINATION 7

DRAMA
ART
FRENCH

GRAAD 10 & 11

Elke leerder kies uit die volgende ‘n huistaal en ‘n addisionele taal (of twee huistale).  //  Each learner chooses a home language and an additional language (or two home languages).

AFRIKAANS HUISTAAL
ENGLISH HOME LANGUAGE

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL
ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

Elke leerder kies enige vier vakke uit die volgende (een vak per blokkie, waarvan Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid een van die opsies moet wees). // Each learner must choose any four subjects from the following (one subject per block, of which Mathematics or Mathematical Literacy must be one of the options).

BLOCK 1

BESIGHEIDSTUDIES // BUSINESS STUDIES
FISIESE WETENSKAPPE // PHYSICAL SCIENCES
RTT // COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY (CAT)
WISKUNDE // MATHEMATICS
DRAMATIESE KUNSTE // DRAMATIC ARTS

BLOCK 2

REKENINGKUNDE // ACCOUNTING
WISKUNDE // MATHEMATICS
WISKUNDIGE GELETTERDHEID // MATHEMATICAL LITERACY
FISIESE WETENSKAPPE // PHYSICAL SCIENCES
TOERISME // TOURISM

BLOCK 3

LEWENSWETENSKAPPE // LIFE SCIENCES
WISKUNDE // MATHEMATICS
BESIGHEIDSTUDIES // BUSINESS STUDIES
GASVRYHEIDSTUDIES // HOSPITALITY STUDIES

BLOCK 4

DUITS // GERMAN
FRANS // FRENCH
GEOGRAFIE // GEOGRAPHY
RTT // COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY (CAT)

BLOCK 5

REKENINGKUNDE // ACCOUNTING
TOERISME // TOURISM
GESKIEDENIS // HISTORY
LEWENSWETENSKAPPE // LIFE SCIENCES
GEOGRAFIE // GEOGRAPHY

BELANGRIK // IMPORTANT

Lewensoriëntering is ‘n verpligte vak. //  Life Orientation is a compulsory subject.

Fisiese Wetenskappe kan slegs in kombinasie met Wiskunde geneem word en NIE met Wiskundige Geletterdheid nie. // Physical Sciences can only be taken in combination with Mathematics and NOT with Mathematical Literacy.

Drama (gr. 10) is onderhewig aan keuring en slegs 12 leerders word per jaar toegelaat. // Drama (Gr.10) is subject to selection and only 12 learners will be accepted per year.

Musiek kan in enige groep geneem word. // Music can be taken in any group.

Wysigings in vakgroeperings mag plaasvind. // Changes in subject groupings may occur.

AGSTE VAKKE // EIGHTH SUBJECTS

Die volgende vakke kan SLEGS as AGSTE VAKKE geneem word. // The following subjects can ONLY be taken as EIGHTH SUBJECTS.

Visuele Kuns en Ontwerpkuns kan by die Jack Meyer-kunssentrum geneem word. // Visual Art and Art Design can be taken at the Jack Meyer Art Centre.

Inligtingstegnologie kan by Hoërskool Labori geneem word. // Information Technology can be taken at Laborie High School.

Ingenieursgrafika en Ontwerp kan by Hoër Jongenskool geneem word. // Graphic Engineering and Design can be taken at Boys’ High School.

Ons behou ons die reg voor om die gr. 10-vakgroepe te verander as gevolg van veranderende vakkeuses. // We reserve the right to change the Gr. 10 subject groups due to changing subject choices.