VAKKEUSE

GRAAD 8 & 9

Elke leerder kies uit die volgende ‘n huistaal en ‘n addisionele taal (of twee huistale). // Each learner chooses a home language and an additional language (or two home languages).

AFRIKAANS HUISTAAL
ENGLISH HOME LANGUAGE

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL
ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

BELANGRIK // IMPORTANT

‘n Leerder kan slegs van Engels Huistaal na Engels Eerste Addisionele Taal verander en nie andersom nie. // A learner can only change from Afrikaans Home Language to Afrikaans First Additional Language and not the other way around.

Elke leerder kies een van die volgende vakkombinasies.  //  Each learner must choose one of the following subject combinations.

COMBINATION 1 COMBINATION 2 COMBINATION 3 COMBINATION 4
MUSIC
ART
DRAMA
MUSIEK
DRAMA
DUITS
MUSIC
DRAMA
FRENCH
MUSIEK
KUNS
DUITS
COMBINATION 5 COMBINATION 6 COMBINATION 7
MUSIC
ART
FRENCH
DRAMA
KUNS
DUITS
DRAMA
ART
FRENCH

GRAAD 10

Elke leerder kies uit die volgende ‘n huistaal en ‘n addisionele taal (of twee huistale). // Each learner chooses a home language and an additional language (or two home languages).

AFRIKAANS HUISTAAL
ENGLISH HOME LANGUAGE

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL
ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

Elke leerder kies een van die volgende // Each learner must choose one.

WISKUNDE // MATHEMATICS

WISKUNDIGE GELETTERDHEID // MATHEMATICAL LITERACY

VERPLIGTEND // COMPULSORY

LEWENSORIëNTERING // LIFE ORIENTATION

Elke leerder kies enige drie vakke uit die volgende (een vak per blokkie). // Each learner must choose any three subjects from the following (one subject per block).

BLOCK 1 BLOCK 2
BESIGHEIDSTUDIES // BUSINESS STUDIES
FISIESE WETENSKAPPE // PHYSICAL SCIENCES
RTT // COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY (CAT)
GEOGRAFIE // GEOGRAPHY
DRAMATIESE KUNSTE // DRAMATIC ARTS
DUITS // GERMAN
FRANS // FRENCH
GEOGRAFIE // GEOGRAPHY
RTT // COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY (CAT)
GASVRYHEIDSTUDIES // HOSPITALITY STUDIES
INGENIEURSGRAFIKA ONTWERP //
ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN
BLOCK 3 BLOCK 4
BESIGHEIDSTUDIES // BUSINESS STUDIES
LEWENSWETENSKAPPE // LIFE SCIENCES
REKENINGKUNDE // ACCOUNTING
GASVRYHEIDSTUDIES // HOSPITALITY STUDIES
INGENIEURSGRAFIKA ONTWERP //
ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN
REKENINGKUNDE // ACCOUNTING
TOERISME // TOURISM
GESKIEDENIS // HISTORY
LEWENSWETENSKAPPE // LIFE SCIENCES
FISIESE WETENSKAPPE // PHYSICAL SCIENCES
Musiek kan in enige groep geneem word. // Music can be taken in any group

BELANGRIK // IMPORTANT

  • Fisiese Wetenskappe kan slegs in kombinasie met Wiskunde geneem word en NIE met Wiskundige Geletterdheid nie. 
  • Physical Sciences and can only be taken in combination with Mathematics and NOT with Mathematical Literacy.

Ons behou ons die reg voor om die Gr.10-vakgroepe te verander as gevolg van veranderde vakkeuses en aantal vakaansoeke. // We reserve the right to change the Gr.10 subject groups due to changing subject choices and number of subject applications.

Die volgende vakke kan slegs as AGSTE VAKKE geneem word: // The following subjects can only be taken as EIGHTH SUBJECTS:

  • Visuele Kuns en Ontwerpkuns by die Jack Meyerkuns-sentrum. // Visual Art and Art Design at the Jack Meyer Art Centre.
  • Inligtingstegnologie by Hoërskool Laborie. // Information Technology at Labori High School.
  • Enige ander vak by die skool – doen aansoek by Me. N. Van Aswegen. // Any other subject at the school – apply with Ms N. Van Aswegen.